Ochrana osobných údajov

GDPR – Zásady ochrany osobných údajov

TYPY ZHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Vyplnením prihlášky/registrácie na virtuálny beh alebo registrácie k dobrovoľníckej činnosti vzniká medzi Vami a Občianskym združením Venuša (Prevádzkovateľom) zmluvný vzťah. Pri vzniku alebo počas trvania zmluvného vzťahu môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje o Vás, a to konkrétne tie osobné údaje, ktoré ste Občianskemu združeniu Venuša (za účelom realizácie zmluvného vzťahu – viď nižšie) pred vznikom alebo v priebehu zmluvného vzťahu poskytli. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto typy osobných údajov:

  1. – Identifikačné údaje, napríklad Vaše meno, priezvisko;
  1. – Údaj o konfekčnej veľkosti
  1. – Kontaktné údaje, napríklad adresa Vášho trvalého bydliska, kontaktná adresa, osobné telefónne čísla a e-mailové adresy, bankové spojenie, platobné informácie, kontaktné údaje osôb vami určených ako kontakty pre núdzové prípady
   V priebehu pretekov môžeme získavať nasledujúce osobné údaje spracovávané za účelom realizácie zmluvného vzťahu s Vami , plnení zákonných povinnosti v realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (viď nižšie). Ide najmä o nasledujúce údaje:

  1. – štartovné čísla/údaje evidencie súťažiacich
  1. – obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie, nahrávky, videá)
  1. – údaje o zdravotnom stave (pre prípad zranenia alebo zdravotnej indispozície alebo uplatňovania nárokov z poistenia)

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Prevádzkovateľ zhromažďuje a používa Vaše osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, ktorá bola alebo bude medzi Vami a Občianskym združením Venuša uzavretá, prípadne za účelom poistnej zmluvy. Toto spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov) a v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nepodlieha tak Vášmu súhlasu.
   V prípadoch, kedy nie je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, Vás môže prevádzkovateľ v obmedzených prípadoch výslovne požiadať o udelenie súhlasu s určitými spôsobmi použitia Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď prevádzkovateľ požiada o Váš súhlas, máte vždy možnosť odmietnuť máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
   Upozorňujeme, že v prípade spracúvania osobných údajov detí mladších ako 15 rokov na základe súhlasu musí byť súhlas vždy udelený alebo schválený zákonným zástupcom dieťaťa.
  Pre úplnosť uvádzame, že prevádzkovateľ môže osobné údaje (na základe čl. 6 GDPR a § 13 Zákona o ochrane osobných údajov; bez súhlasu) taktiež zhromažďovať a používať pokiaľ je to nevyhnutné pre iné oprávnené účely, napríklad:

  1. – zaistenie bezpečnosti pretekov, publikovanie výsledkov pretekov, organizácia pretekov, zaistenie ochrany majetku Prevádzkovateľa a dotknutej osoby, výkon ďalších oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;
  1. – prešetrenie potenciálnych incidentov alebo porušení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov,
  1. – pokiaľ je to nevyhnuté pre dodržiavanie zákonov a právnych predpisov, napríklad zhromažďovanie a poskytovanie osobných údajov v súlade s regulatórnymi požiadavkami, daňovými predpismi alebo na žiadosť polície;
  1. – na základe povolenia súdu alebo pri výkone, či obhajobe zákonných práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;
  1. – pokiaľ je to nevyhnutné k ochrane Vašich životne dôležitých záujmov (alebo životne dôležitých záujmov inej osoby), najmä na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami – Sprostredkovateľmi, vrátane:

  1. – tých, ktorý poskytujú Prevádzkovateľovi tovar alebo služby (napríklad finanční a právni poradcovia, ďalší poradcovia, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov);
  1. – iných tretích strán, pokiaľ sa jedná o zdieľanie osobných údajov (1) na základe Vášho súhlasu alebo (2) je to nevyhnutné (i) pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, (ii) pre vypracovanie, či podanie skutočnej, či potenciálnej žaloby alebo k obhajobe pred podaním skutočnej alebo potenciálnej žaloby alebo (iii) na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov (alebo životne dôležitých záujmov inej osoby), (iv) plnenie zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou.
   Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje (vrátane citlivých údajov) zdieľať tiež s tretími stranami – Spracovateľmi, vrátane:

  1. – tých, ktorý poskytujú Prevádzkovateľovi tovar alebo služby (časomiera a spracovanie výsledkov pretekov, poskytovatelia on-line služieb a platobných služieb, platformy pre registráciu a uzatvorenie zmluvy, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov.
   iných tretích strán, pokiaľ sa jedná o zdieľanie osobných údajov (1) na základe Vášho súhlasu alebo (2) je to nevyhnutné (i) pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich s právnych predpisov, (ii) pre vypracovanie, či podanie skutočnej, či potenciálnej žaloby alebo k obhajobe pred podaním skutočnej alebo potenciálnej žaloby alebo (iii) na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov (alebo životne dôležitých záujmov inej osoby), (iv) plnenie zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou. So sprostredkovateľmi osobných údajov má prevádzkovateľ zmluvne zaistené spracovanie osobných údajov v súlade s požiadavkami čl. 28 GDPR a § 34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelov popísaných v týchto zásadách a informačnom memorande (alebo iných účelov, ktoré Vám boli oznámené ) alebo inak požadovanú zmluvami uzavretými s tretími stranami, príslušnými zákonmi, či inými vnútornými predpismi Občianskeho združenia Venuša. Prevádzkovateľ sa najmä snaží zaistiť, aby Vaše osobné údaje boli uchovávané a podľa potreby bezpečne vymazané alebo zničené v súlade s jeho internými predpismi a požiadavkami právnych noriem.

 

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Ako dotknutá osoba máte právo na:

  1. – prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR a § 21 Zákona),
  1. – opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 Zákona),
  1. – výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR a § 23 Zákona),
  1. – obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR a § 24 Zákona),
  1. – prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR a § 26 Zákona),
  1. – namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR a § 27 Zákona),
  1. – nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania (čl. 22 GDPR a § 28 Zákona),
  1. – odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov ( čl. 7 GDPR a § 14 Zákona),
  1. – podanie sťažnosti ( čl. 77 GDPR) alebo podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 Zákona
  na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk a to v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
   Upozorňujeme, že v súvislosti s vyššie popísanými právami dotknutej osoby môžu existovať obmedzenia alebo výnimky z možnosti uplatnenia práva. Prevádzkovateľ sa bude snažiť s Vami spolupracovať a prerokovať prípadné výnimky alebo obmedzenia v prípade, že z Vašej strany bude vznesená požiadavka na uplatnenie Vášho práva. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Vašich práv alebo v prípade, ak chcete vzniesť požiadavku ohľadne výkonu takýchto práv v súvislosti s osobnými údajmi uvedenými v týchto zásadách, obráťte sa písomne na kontaktné osoby, ktoré sú uvedené nižšie.

 

KONTATNÉ INFORMÁCIE PREVÁDZKOVATEĽA

   S prípadnými otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa tohto oznámenia alebo postupu Prevádzkovateľa pri ochrane osobných údajov sa môžete obrátiť na Občianske združenie Venuša na email: naseslovenskosk@gmail.com
  ———————————————–